Jaarverslag PCBO Apeldoorn 2018

logo-pcbo
Voorwoord

Ons onderwijs

Steeds beter

Meest in het oog springen natuurlijk de onderwijskundige prestaties van onze 27 scholen. Die zijn beter dan vorig jaar. Dat wilden wij ook graag. Enkele scholen scoorden in 2017 nog te laag. Die achterstand hebben zij ingelopen. Daar hebben wij hard aan getrokken. Want de kwaliteit van ons onderwijs bepaalt voor een groot deel de ontwikkeling die kinderen bij ons doormaken. En die is voor ons goud waard.

Nieuw systeem

Die kwaliteit van onderwijs wordt natuurlijk grotendeels bepaald door leerkrachten zelf. Gelukkig leveren de meesten fantastisch werk. Maar het antwoord op de vraag of een school goed werk levert, mag niet louter afhangen van uitblinkende leerkrachten. We moeten kwaliteit kunnen voorspellen. En zo garanderen. Dat konden we tot voor kort nog niet. Nu veel beter. Omdat we in 2018 anders zijn gaan werken. We registeren nu systematisch hoe we het op een aantal thema’s doen. Die gegevens leggen we digitaal vast. Zo kunnen we ons eigen werk nauwgezet volgen. En ingrijpen als wij vinden dat de kwaliteit van ons werk achterblijft. We zitten dus veel meer aan ons eigen stuur.

"We kunnen nu beter ingrijpen als we vinden dat de kwaliteit van ons werk achterblijft"

Passend onderwijs

Dat systematisch volgen van onze kwaliteit is ook belangrijk in het kader van passend onderwijs. De gelijknamige wet verplicht scholen om ieder kind zoveel mogelijk te geven wat het nodig heeft. Maatwerk dus. Daar staan wij helemaal achter. Steeds meer kinderen vragen immers om bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld omdat zij anders leren dan anderen. Of omdat zij worstelen met problemen thuis. Dan is klassikaal lesgeven met meer dan 30 leerlingen achter een tafeltje in een lokaal echt niet meer van deze tijd. Leerkrachten zijn bij ons steeds minder leerkracht. En steeds meer leergids; een coach die kinderen ondersteunt in het vormgeven van hun eigen leren. Dat doen we eigenlijk nog maar net. Met vallen en opstaan. Want het is razend moeilijk. Ga maar na: al die kinderen in één groep, zoveel persoonlijkheden, zulke grote verschillen in verwachtingen, in belangstelling en IQ… Maar we doen het. En met meer succes dan we verwachtten. Zulk maatwerk vergt wel veel van ons. Daar hebben we afgelopen jaar vaak diepgaand met elkaar over gesproken. En samen vastgesteld dat we deze koers willen vasthouden. Zonder twijfel. Maar wel oplettend, omdat we onszelf niet moeten overvragen.

"Leerkracht wordt steeds meer leergids: een coach die kinderen ondersteunt bij het vormgeven van hun eigen leren"

Geen gesleep meer

Passend onderwijs bieden is een vorm van luisteren naar de samenleving. Om diezelfde reden hebben wij in 2018 de komst van integrale kindcentra (IKC) voorbereid. Een grote klus. Daar komen kinderen van 0-12 jaar naar ons toe om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. De meeste dienstverlening komt straks in onze eigen scholen, soms elders. Op onze school werken begeleiders en leerkrachten vanuit dezelfde pedagogische en didactische visie. Zo ontstaat overal dezelfde stabiele ontwikkelomgeving. Er zijn nog meer voordelen. Ouders hoeven hun kinderen niet meer van locatie naar school te slepen. En hoeven ook geen bruggen meer te bouwen tussen begeleiders en leerkrachten die verschillend over je kind denken. Een uitkomst, voor alle betrokkenen. In 2018 hebben wij onze visie op IKC vastgesteld en de realisering ervan contractueel voorbereid.

Onderscheidend goed

Blij zijn wij met IEP, een andere vorm van toetsen dan de oude vertrouwde CITO. Het blijkt een succes. Toetsen met IEP biedt leerkrachten en ouders de kans om kinderen breed te volgen. Dus niet alleen in hun cognitieve gebied, maar ook in hoe zij zich op creatief en sociaal-emotioneel opzicht ontwikkelen. In 2018 hebben we in veel meer groepen ervaring met IEP opgedaan. Het verrijkt ons leerklimaat. Onderscheidend goed waren we vorig jaar ook in hoe wij binnen een aantal van onze scholen ICT inzetten en we ontwikkelden I-Space. Dat doen we volgens een nieuw weldoordacht onderwijskundig plan. Bovendien zijn onze scholen nu allemaal aangesloten op het glasvezelnetwerk. Beide plussen bieden leerkrachten en leerlingen nieuwe mogelijkheden om internet bij hun activiteiten te betrekken. ICT is dus een essentiële ondersteuner van gepersonaliseerd leren. Die ontwikkeling zetten we in 2019 met kracht door.

"Onderscheidend goed waren we in hoe we binnen scholen ICT ontwikkelden, dé ondersteuner van gepersonaliseerd leren"

Gelijke kansen

Veel lastiger vinden wij het probleem van segregatie. Gelijke kansen voor alle kinderen... het klinkt zo logisch. Maar de werkelijkheid is anders. Op de ene school betalen welgestelde ouders samen extra voor meer leerondersteuning, in de andere school schuiven sommige kinderen ’s morgens met een knorrende maag de kring binnen omdat zij geen fatsoenlijk ontbijt hebben gehad. En dat zijn er meer dan ons lief is. Dit segregatieproces verloopt snel. Veel te snel, vindt ook de Inspectie van Onderwijs. Het is voor een deel het gevolg van gemeentelijk beleid rond woningtoewijzing en wijkplanning. Graag zouden wij die verschillen tussen kinderen rechttrekken. Maar dat gaat niet. Wel proberen wij het probleem te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door in iedere wijk dezelfde onderwijskwaliteit aan te bieden. En goed na te denken over de vraag wie van ons in welke wijk op welke school zou moeten werken. Ook proberen wij invloed uit te oefenen op beleid door ervoor te zorgen dat we in relevante netwerken meepraten. In het najaar van 2018 organiseerden wij met collega-stichtingen een symposium over dit onderwerp. Bekijk hier hoe het was.

"We kunnen nog meer van elkaar leren op gebied van sociale veiligheid door ideeën uit te wisselen en plannen te delen"

Meer uitwisselen

Op een soortgelijke manier proberen wij sociale veiligheid in onze klassen te verbeteren. De verschillen tussen onze scholen waren op dat gebied best groot. De één heeft het op papier uitstekend voor elkaar, bij anderen ontbreekt het nog aan een plan. Dat wil niet zeggen dat leerkrachten er op een school zonder plan een potje van maken. Velen scheppen in hun eigen klas een veilige leeromgeving waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en zetten zij hun leerlingen professioneel naar hun hand. Dat blijkt ook uit de tevredenheidscores. Maar onze scholen kunnen op dit onderwerp nog wel meer van elkaar leren. Door ideeën uit te wisselen en plannen met elkaar te delen. Daar zijn we in 2018 mee gestart en daar gaan wij mee door.

Cijfers 2018

zij-in-uit-stroom-leerlingen vo-advies-2018-absolute-getallen vo-advies-2018-percentages uitstroom-schooladvies-totaal